Co badamy?

Nasze badania nie koncentrują się na telepracowniku i jego relacjach z firmą. Zajmujemy się raczej wpływem, jaki telepraca wywiera zarówno na samą osobę pracującą, jak i jej bliskich oraz przestrzeń prywatną.  Ważne jest dla nas także to, jak ten sposób wykonywania pracy konstruuje /rekonstuuje materialną i symboliczną przestrzeń domu, role rodzinne, zawodowe i te związane z płcią społeczno-kulturową. Projekt pozwala na pogłębioną analizę przestrzeni prywatnej oraz praktyk życia codziennego we współczesnym polskim domu.

Kogo badamy?

Bezpośrednimi badanymi są to kobiety i mężczyźni (36 osób) pracujący w domu na zasadach telepracy, funkcjonujący jako telepracownicy o różnym stopniu autonomii, głównie na zasadzie samozatrudnienia mieszkający w trzech miastach Polski: Trójmieście, Warszawie Krakowie oraz ich okolicach. W badaniach biorzr udział 72 kobiet i mężczyzn z 36 gospodarstw domowych, w których przynajmniej jednoz partnerów pracuje w domu.

Badamy przedstwicieli i przedstawicielki dwóch grup

 • osoby pracujące w domu (dalej jako OPwD) – 36 osób (kryteria doborów opisano w części gł. projektu),
 • partnerzy/partnerki osób pracujących w domu (dalej jako PPwD) – 36 osób.

Jak badamy?

Badania opierają się o następujące metody i techniki (kolejność odpowiada sekwencji badań):

 1. Wywiadu swobodnego – łącznie 72 wywiadów prowadzonych osobno z OPwD i PPwDw 36 gospodarstwach domowych; wywiady trwają od 2 do 3 godz., są nagrywane, transkrybowane i kodowane,
 2. Eseju fotograficznego – 36 esejów dostarczonych przez OPwD – dokumentujących przestrzenne i czasowe aspekty pracy domowej, przy wykorzystaniu jednorazowych aparatów fotograficznych (min. to 27 ujęć wykonanych są w trakcie jednego dnia pracy),
 3. Analizy treści – w oparciu o notatki-pamiętniki prowadzone przez uczestniczące w projekcie OPwD w formie 18 blogów on-line, na dostarczonej przez badaczy platformie/ opcjonalnie obserwacji prowadzonej z użyciem kamery internetowej;
 4. Wywiadu w parze –  36  wywiadów prowadzonych w parze z OPwD i PPwD, które służą weryfikacji i konfrontacji wiedzy i obserwacji partnerów, realizowane po odpowiednim odstępie czasu, trwające ok. -2 godzi

Czego chcemy się dowiedzieć?

Sądzimy, że wiedza zgromadzona dzięki naszym badaniom pozwoli:

 • zweryfikować przekonania związane z telepracą jako formą zatrudnienia (w tym wątki technologiczne, organizacji pracy i samooceny telepracowników),
 • przedstawić dynamikę i obraz zmian współczesnego polskiego domu, rozumianego jako złożona rzeczywistość społeczno-przestrzenna,
 • wskazać na relacje związane z rolami wynikającymi z funkcjonujących przekonań i praktyk dotyczące płci społeczno-kulturowej w Polsce,
 • ocenić wpływ telepracy na samoocenę pracowników,
 • rozwinąć metodologię badań nad przestrzeniami zasadniczo definiowanymi jako prywatne.

Jeśli jesteście Państwo zainteresowani udziałem w badaniu prosimy przejść do zakładki "Zapisz się". Przewidujemy wynagrodzenie dla osób badanych.


Projekt sfiansowany ze środków NCN w ramach 9 edycji konkursu SONATA nr 220838